вторник, 24 февруари 2015 г.

Ученическа книжка


ЗАПОВЕД

№ ………

Брезник, …………….. 2014 г.


                   На  основание  чл. …., ал…..  от ЗНП и чл. …,  ал. ….. от ППЗНП, във връзка с …………………………


О П Р Е Д Е Л Я М:


………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Препис от заповедта да се връчи на ……………………….., за сведение и изпълнение.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на г-жа Виолета Борисова –Помощник директор на СОУ „В. Левски” гр. Брезник.ЕМИЛИЯ ВЪЛОВА
Директор на СОУ „В. Левски” гр. Брезник


Съгласувал:

ВАНЯ КОКОНОВА

Началник РИО - ПерникЗа Авторите

viletoborisova75gmail.com

Автор & Редактор

Сайтът на СОУ "Васил Левски гр. Брезник се поддържа с внимание и любов от целия училищен колектив и учениците.

Публикуване на коментар

 
СУ Васил Левски © 2015 - Designed by Templateism.com