понеделник, 12 март 2018 г.

График контролни и класни


Г  Р  А  Ф  И  К
ЗА КОНТРОЛНИ И КЛАСНИ РАБОТИ ПРЕЗ II-РИ СРОК
                                            НА УЧЕБНАТА 2017/2018 г.                                          


                                                     Vа клас                           Vб клас
                                              
12.02.18 г.- 16.02.18  г.               ЧП                                    ЧП

 

12.03.18 г. - 16.03.18 г.               Математика                      Математика
                                               История и…..                   ---------------
                                                     Анг.език                           Анг. език

19.03.18 г.- 23.03.18 г.                -------------                          История и……

10.04.18 г.- 13.04.18 г.                БЕЛ                                  БЕЛ
                                                     Анг.език                           -----------------

16.04.18 г.- 20.04.18 г.                БЕЛ-класна                    БЕЛ-класна
                                                     ЧП                                    ЧП

23.04.18г. – 27.04.18 г.               География и….                География и….

30.04.18 г. - 04.05.18 г.               Математика                      Математика
                                                     -------------------                   Анг.език
                                                    

28.05.18 г.- 01.06.18 г.                БЕЛ                                    БЕЛ
                                                     География и…ИУЧ           География и…ИУЧ
                                                     История и…                              ----------------

04.06.18 г. - 08.06.18 г.               Математика                        Математика
                                               Анг.език                             История и..

                                                    
      
                                             
VIа клас                          VIб клас
                                              
                                              
19.02.18 г.- 23.02.18 г.            Математика                    Математика
                                                 ЧП                                   ЧП

12.03.18 г.- 16.03.18 г.            География и….              География и….

19.03.18 г.- 23.03.18 г.            Математика                    Математика
                                                 БЕЛ                                 БЕЛ


26.03.18 г.-   30.03.18 г.                  Англ.език                       Англ.език

10.04.18 г.- 13.04.18 г.            Математика                    Математика


16.04.18 г. - 20.04.18 г.           -----------------                   История и ……

23.04.18 г.- 27.04.18 г.          История и……                 -------------------

30.04.18 г. - 04.05.18 г.         Математика- класна     Математика- класна
                                              
                                                                                                                   
02.05.18 г.- 04.05.18 г.          БЕЛ- класна                   БЕЛ- класна                    

                                                
14.05.18 г.- 18.05.18 г.          География и……             География и……..
                                               ЧП                                    ЧП
                                               Англ.език                         Англ.език


28.05.18 г.  - 01.06.18 г.        БЕЛ                                  БЕЛ
                                               Англ.език                         Англ.език
                                                                               География и..ИУЧ           География и…ИУЧ
                                                     История и….                    История и……


                                                       VІІа клас                     VІІб клас

12.02.18 г.-16.02.18 г.           Химия и…..                      Химия и…..

19.02.18 г.-23.02.18 г.           Биология и…..                 Биология и………

26.02.18 г.- 02.03.18 г.          История и…….                История и………..

06.03.18 г. - 09.03.18 г.         Математика                      Математика
                                               Анг.език                           Анг.език

12.03.18 г.- 16.03.18 г.          БЕЛ                                  БЕЛ
                                               ИТ                                    ---------------------
                                               ИТ- ЗИП                           ---------------------
                                                                                               География и……..


19.03.18 г.- 23.03.18 г.          -------------------                   ИТ
                                         

26.03.18 г.- 30.03.18 г.          Биология и……               Биология и…….
Физика и……                   Физика и………
                                                     География и……..           ---------------------

16.04.18 г. - 20.04.18 г.         Математика                      Математика
                                               Анг.език                           БЕЛ
                                               -------------------                   Анг.език

23.04.18 г.-27.04.18 г.           БЕЛ-класна                    История и………..
                                               Химия и……                    Химия и…..

02.05.18 г.- 11.05.18 г.          Математика -ЗИП            Математика -ЗИП
                                               История и…………         История и……..
                                
14.05.18 г. - 18.06.18г.          Математика                      Математика
                                                    
28.05.18 г. - 01.05.18 г.         Математика- кл.работа        Математика- класна
                                               БЕЛ                                           БЕЛ- класна

04.06.18 г.- 08.06.18 г.          БЕЛ                                    --------------------
История и….                      История и…
Анг.език                             Анг.език        

                                                     VІІIа клас                                VІІIб клас

12.02.18 г.-16.02.18 г.           БЕЛ                                    БЕЛ
                                               Математика                        Математика
ИТ                                             ----------------

12.03.18 г.-16.03.18 г.           Биология и……                        Анг.език
------------------                             Биология и…..

19.03.18 г.- 23.03.18 г.          Математика                        Математика
                                               Анг.език                             ИТ


26.03.18 г.-30.03.18 г.           Биология и…ИУЧ          Биология и…..ИУЧ


08.04.18 г.- 11.04.18 г.          Физика и……..                   Физика и………
                                               Химия и……                      Химия и……

10.04.18 г. - 13.04.18 г.         ---------------                         История и……

16.04.18г.- 27.04.18г.            Математика                        Математика
                                               Философия                         Философия
                                               Анг.език                             Анг.ез
                                               География и…ИУЧ           География и….ИУЧ
                                               История и……..                   --------------------

08.05.18 г.- 11.05.18 г.          ----------------                          География и…..

14.05.18 г.- 18.05.18 г.          ----------------                          Химия и..ИУЧ

28.05.18 г.- 01.06.18 г.          БЕЛ                                      БЕЛ
                                               География и …..                  Анг.език

11.06.18 г.-15.06.18 г.           Анг.език                               Математика-ИУЧ

04.06.18 г. - 08.06.18 г.         БЕЛ-класна                        БЕЛ- класна
                                               Математика- класна         Математика- класна

18.06.18 г.- 22.06.18 г.          БЕЛ                                        БЕЛ
                                               История и……                       Математика
                                                   Математика                              История и…..

                                              
                                                                           
IX клас                

19.02.18 г.- 23.02.18 г.                             Математика

26.02.18 г.- 02.03.18 г.                             ИТ/ПП
                                                                        Физика и…………

12.03.18 г.- 16.03.18 г.                             ИТ
                                                                        Информатика
                                                                        Химия и……
                                                                        География и …..

19.03.18 г. - 23.03.18 г.                            БЕЛ
                                                                        Английски език
                                                                        История и ЗИП…….
                                                                        Физика и ………..
                                                                       

26.03.18 г.- 30.03.18 г.                             Математика
                                                                        ИТ/ ПП
                                                                  Фр.език
                                                                  Анг.език

10.04.18 г.-15.04.18 г.                               БЕЛ
                                                                         История и …….

23.04.18 г.- 27.04.18 г.                             Физика и………
                                                                        ИТ/ПП
                                                                  Биология и……..
                                                                  Химия и…….

30.04.18 г.- 11.05.18 г.                             Информатика

02.05.18 г.- 04.05.18 г.                             БЕЛ-класна

08.05.18 г.- 11.05.18 г.                             География и………

28.05.18 г.- 01.06.18 г.                             Анг.език- класна

04.06.18 г.- 08.06.18 г.                             Математика- класна
                                                                                                                       
                                                                  Фр.език- класна

08.05.18 г.- 18.05.18 г.                             ИТ/ПП

11.06.18 г.-15.06.18 г.                              Математика

                                                                  Психология и логика
                      История и….

18.06.18 г.-22.06.18 г.                              БЕЛ
                                                                  ИТ
                                                                  Информатика
                                                                        ИТ/ПП

                                                    
                                                     Ха клас                             Хб клас

12.02.18 г.-16.02.18 г.           --------------                           Химия и…ЗИП

26.02.18 г.- 02.03.18 г.          ИТ                                      --------------------


06.03.18 г.- 09.03.18 г.          Математика                      География и……..
                                               ИТ/ПП                              ----------------------

 12.03.18 г.- 16.03.18 г.         Фр.език                            Фр.език
                                               География и……             ---------------------

19.03.18 г.- 23.03.18 г.          ИТ                                    Математика
                                                     Биология и…ЗИП            Биология и…..ЗИП
                                                     -----------------                     Химия и…..

26.03.18 г.- 30.03.18 г.          Химия и……                    ----------------------

10.04.18 г. - 13.04.18 г.         БЕЛ                                  БЕЛ
                                               История и……ЗИП         История и……ЗИП
                                               Биология и……..             Биология и…………..
                                                     Физика и……….              Физика и……………


16.04.18  г. - 20.04.18 г.        ИТ/ПП                                История и ……
                                                                                               
                                                                                         

23.04.18 г.- 27.04.18 г.          История и……                   Математика
                                                     Математика

02.05.18 г.- 11.05.18 г.          Анг.език-ЗИП                    --------------------

08.05.18 г.-18.05.18 г.           Математика                        -------------------
                                               Физика и…………             Физика и………

14.05.18 г.- 20.05.18 г.          ИТ/ПП                                Анг.език-ЗИП
                                               Анг.език- класна


26.05.18 г.- 01.06.18 г.          БЕЛ- класна                     БЕЛ- класна
                                               ИТ/ПП                                Етика и право
                                               Етика и право                    Анг.език
                                               География и…..                 География и…..
                                                                               Химия и…………              Химия и…..


04.06.18 г. - 08.06.18 г.         Математика- класна       Математика- класна
                                                         География и…..                 -------------------

11.06.18 г.- 15.06.18 г.          ИТ                                      ИТ
                                               ИТ-ЗИП

28.05.18 г.- 01.06.18 г.          Фр.език- класна               Фр.език- класна
                                                          --------------------                   География и…..

18.06.18 г. - 22.06.18 г.         БЕЛ                                    БЕЛ
                                                 Математика                        Математика
                                                 ИТ/ПП                                История и…….
                                                                          История и….                                 ----------------------------                             
                                              
                                                                                                                                                   
                            ХІ клас                       ХІІ клас


12.02.18г.- 16.02.18г.            -----------------                       ИТ/ПП

19.02.18г.- 23.02.18г             ------------------                      Математика


26.02.18г.- 02.03.18г.          -------------------                      ИТ/ПП
                                                     -------------------                      Математика-ПП   
                                                     ------------------                        Химия и..ЗИП                                                                                                                         
06.03.18г. - 09.03.18 г.        История и…..                      Физика и…..ЗИП
                                               Математика                         -----------------   
                                               БЕЛ                                      -----------------

12.03.18г.- 16.03.18г.          БЕЛ                                      БЕЛ
История и…ЗИП                 ----------------
                                               Химия и…..ЗИП                  ---------------

19.03.18 г.-23.03.18 г.         ИТ/ПП                                 БЕЛ-класна
                                               Философия                          ИТ/ПП
                                               Анг.език                               ------------------
                                               Физика и…ЗИП                   ------------------26.03.18 г. - 30.03.18 г.       ИТ/ПП                                История и…….ЗИП
                                               География и….                  Математика ЗП/ПП

10.04.18 г.- 13.04.18 г.        Математика                        ИТ/ПП
                                                     -----------------                       Свят и личност
                                                     ------------------                     Биология и…..

16.04.18 г.- 20.04.18 г.        ИТ/ПП                                Анг.език- класна
                                               География и..ЗИП             --------------------
                                               -----------------                       Химия и….ЗИП

23.04.18 г.- 04.05.18 г.        ИТ/ПП                                Биология и……..
                                                     Биология и……                 Физика и….ЗИП
                                                                                                География и….ЗИП

02.05.18 г. - 11.05.18 г.       --------------------                   Анг.език-ЗИП
                                               Физика и………


08.05.18 г.- 11.05.18 г.        БЕЛ- класна                     ИТ/ПП
                                                     -----------------                     Математика ПП -класна
                                                                                                  История и………

21.05.18 г.- 25.05.18 г.        ИТ/ПП                             ------------------


28.05.18 г.- 01.06.18 г.        Биология и……                   -------------------
                                                География и…ЗИП                    -------------------

04.06.18 г. - 08.06.18 г.       Математика ЗП/ПП- класна -------------------
                                               Анг.език- класна                   --------------------
                                              

11.06.18 г.- 15.06.18 г.        Химия и..ЗИП                         --------------------

18.06.18 г. - 22.06.18 г.       Математика                             --------------------
                                                     ИТ/ПП                                     --------------------                                                           История и……   


За Авторите

viletoborisova75gmail.com

Автор & Редактор

Сайтът на СОУ "Васил Левски гр. Брезник се поддържа с внимание и любов от целия училищен колектив и учениците.

Публикуване на коментар

 
СУ Васил Левски © 2015 - Designed by Templateism.com