понеделник, 13 януари 2020 г.

ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ-ВЕЛОСИПЕДИСТИ
УЧЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ-ВЕЛОСИПЕДИСТИ


УТВЪРДЕНА СЪС ЗАПОВЕД №  РД 09 - 256/ 18.02.2008 г.

                                                               СОФИЯ, 2008 г.


М И Н И С Т Е Р С Т В О  Н А  О Б Р А З О В А Н И Е Т О  И  Н А У К А Т А

П Р И М Е Р Н А   У Ч Е Б НА  П Р О Г Р А М А

ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ-ВЕЛОСИПЕДИСТИЗа групи от ІІІ - ІV клас (от 9 до 10 години):
Вид на обучението
Извънкласна дейност, извънучилищна дейност, СИП
Брой в група
Организационна форма
·     свободноизбираема подготовка по колоездене;
·     спортни групи по видове спорт (колективни спортове)
13
15
Срок на обучението
една учебна година


За групи от V - VІІ клас (от 11 до 14 години):
Вид на обучението
Извънкласна дейност, извънучилищна дейност, СИП
Брой в група
Организационна форма
·     свободноизбираема подготовка по колоездене;
·     спортни групи по видове спорт (колективни спортове)
13
15

Срок на обучението
една учебна година
 I.      ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРИМЕРНАТА УЧЕБНА ПРОГРАМА
И ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО

Учебната програма е предназначена за децата и учениците от ІІІ–ІV и за V–VІІ клас на общообразователното училище.
Учебното  съдържание  е  структурирано  в  пет  модула, като обучението  завършва с провеждане на състезание.
В учебната програма е включено учебно съдържание, с овладяването на което се цели децата и учениците да усвоят система от знания за основните правила за безопасно движение и поведение с велосипед на пътя.
Децата и учениците изучават основните пътни знаци, видовете маркировки и светлинни сигнали. Особено внимание е отделено на темите, свързани с поведението на пешеходците и велосипедистите, с цел готовността им за ориентиране в реална пътна среда. Те се запознават с взаимоотношенията пешеходци-водачи на МПС, водачи на МПС–велосипедисти и пешеходци-велосипедисти.
За активното участие на децата и учениците в обучението се въвеждат приложно-теоретични и практически задачи, с цел формиране на начални умения за реакция при нараняване, дисциплинираност и отговорност за надеждното и безопасно управление на велосипеда.
Чрез обучението по устройство на велосипеда децата и учениците усвояват знания и умения за монтиране и регулиране на основните му елементи - предна и задна капла, контра и верига, ръчна спирачка, седалка, кормило, звънец, осветителна система и за привеждане на велосипеда в техническа изправност.
Обучението цели и подпомагане на общата физическа дееспособност и подготовка за активен, здравословен начин на живот, стимулиране на физическата и спортна култура и изграждане воля за индивидуална и колективна изява. Основна цел на обучението на децата и учениците-велосипедисти, като част от образователно-възпитателния процес, е да придобият знания, практически умения и навици за самостоятелност при вземане на решения за безопасно поведението в условията на интензивното пътно движение.
Учебното съдържание изисква теоретичното обучение да се осъществява в учебен кабинет, оборудван с необходимите учебно-технически средства и дидактически материали, а практическото обучение да се провежда на учебни площадки чрез симулиране на реални пътни условия.

ІІ.     ГРАФИК НА ОБРАЗОВАТЕЛНО-ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС
Обучението се провежда в групи. Минималният брой на децата и учениците в групата е:
·         при групи по свободноизбираема подготовка по колоездене - 13;
·         при спортни групи по видове спорт (колективни спортове) – 15.
Продължителността на обучението за групите е:
·         за извънкласна дейност и СИП – от 15 септември до края на учебните занятия,
съгласно учебния план, по който се обучават учениците от съответния клас;
·         за извънучилищна дейност – от 1 октомври до 31 август.
  Хорариумът за обучението на децата и учениците-велосипедисти е:
·         за извънкласната дейност и СИП:
– 32 учебни часа - ІІІ - ІV клас;
– 34 учебни часа - V - VІІ клас.
·         за извънучилищната дейност – съгласно учебния план в зависимост от
направлението, профила, класа и равнището.
Продължителността на един учебен час е:
– 40 минути – за ІІІ - ІV клас;
– 45 минути – за V - VІІ клас.
Разпределението на учебните часове за задължителните модули е както следва:

НАИМЕНОВАНИЕ НА МОДУЛИТЕ

ХОРАРИУМ

ІІІ - ІV клас
V - VІІ клас
1.  Основни правила за движението по пътищата.
10
10
2.  Управление на велосипед.
10
12
3.  Устройство и ремонт на велосипед.
6
6
4.  Помощ на пострадал при управление на велосипед.
2
2
5.  Състезание.
4
4
ВСИЧКО:
32
34ІІІ.   УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ ПО МОДУЛИ

НАИМЕНОВАНИЕ НА МОДУЛА
ХОРАРИУМ
ВИД НА МОДУЛА
1.  Основни правила за движението по пътищата
10 учебни часа
теоретичен

МЯСТО НА МОДУЛА В ОБУЧЕНИЕТО
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВХОДНОТО НИВО НА ОБУЧАВАНИТЕ
Обучението започва с този модул

Завършен ІІ клас.
Начални умения за управление на велосипед


МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ
Кабинет по БДП

·    за свободноизбираема подготовка по
    колоездене - до 4 учебни часа;
·    за извънкласни дейности (спортни дейности) -
    до 2 учебни часа седмично;
·     съгласно учебния план - за извънучилищни
    дейности


ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА МОДУЛА
След изучаване на този модул, децата и учениците-велосипедисти трябва да притежават знания за:
1.  Сигналите на регулировчика.
2.  Основните светлинни сигнали.
3.  Основните пътни знаци.
4.  Видовете пътна маркировка.
5.  Правилата за движението на пешеходците.  
6.  Правилата за движението на велосипедистите.
7.  Взаимоотношенията между участниците в пътното движение.УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ НА МОДУЛА
тема№
ТЕМИ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
Регулиране на движението с регулировчик.
Регулиране на движението със светлинни сигнали.
Регулиране на движението с пътни знаци.
Маркировка.
Правила за движението на пешеходците.
Правила за движението на велосипедистите.
Готовност за ориентиране в реална пътна среда на познавателно равнище:
·         взаимоотношение между пешеходци и водачи на моторни превозни средства (МПС);
·         взаимоотношения между водачи на МПС и велосипедисти;
·         взаимоотношения между пешеходци и велосипедисти;
·         конфликти на пътя – видове, причини, последици;
·         особености при движение нощем, при намалена и ограничена видимост и лоши атмосферни условия;
·         безопасна скорост и дистанция;
·         безопасно движение в извънградски условия.
Действия, свързани с проблемите на опазването на околната среда и устойчивото развитие, съобразно възрастовите особености на обучаваните:
·         опазване на околната среда - съхраняване на биологичното и ландшафно разнообразие;
·         здравеопазване.
НАИМЕНОВАНИЕ НА МОДУЛА
ХОРАРИУМ
ВИД НА МОДУЛА
2.  Управление на велосипед
10 / 12
учебни часа
практически


МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ
Площадки за практическо обучение

·    за свободноизбираема подготовка по
    колоездене - до 4 учебни часа;
·    за извънкласни дейности (спортни дейности) -
    до 2 учебни часа седмично;
·     съгласно учебния план - за извънучилищни
    дейностиОСНОВНИ ЦЕЛИ НА МОДУЛА
След изучаване на този модул, децата и учениците-велосипедисти трябва да умеят да:
1.  Управляват велосипед по права линия и да сменят посоката на движение.
2.  Балансират с велосипед.
3.  Преминават с велосипед през различни препятствия и ограничения.
4.  Управляват велосипед като опазват  околната среда.

УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ НА МОДУЛА
тема№
ТЕМИ ПО ГРУПИ УМЕНИЯ
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

10

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Спиране и потегляне с велосипед.
Баланс с велосипед.
Движение по права линия.
Смяна посоката на движение.
Преминаване между окачени летви, ограничаващи габаритите на велосипеда и разположени под тях конуси.
Преминаване на дъска с ограничения – улей.
Преминаване на затворен контур – осморка и змейка.
Упражнение за ловкост на ръцете – чаша, пълна с вода трябва да се премести от една поставка/маса/ на друга.
Слалом между 5 конуса, разположени на една ос, на различно разстояние един от друг.
Управление на велосипед с една ръка около стойка с верига, която в началото трябва да се вземе, а в края на кръговото движение да се постави на място.
Преминаване през люлееща се дъска.
Преминаване през наклонена дъска.
Преминаване през трионообразна дъска.
Прескок с преодоляване на препятствие – летва.
Изпитание за спиране пред финала.
Преодоляване на препятствия с тежест – раничка на гърба.
Управление на велосипед на площадка, подредена по схема за състезание - Приложения № 13 - 17.
Приложения №  1 - 12


НАИМЕНОВАНИЕ НА МОДУЛА
ХОРАРИУМ
ВИД НА МОДУЛА
3.  Устройство и ремонт на велосипед
6 учебни часа
теоретично-практически

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ
Кабинет по БДП.
Площадки за практическо обучение

·    за свободноизбираема подготовка по
    колоездене - до 4 учебни часа;
·    за извънкласни дейности (спортни дейности) -
    до 2 учебни часа седмично;
·     съгласно учебния план - за извънучилищни
    дейности


ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА МОДУЛА
След изучаване на този модул, децата и учениците-велосипедисти трябва да притежават знания и умения за:
1.  Общото устройство на велосипеда.
2.  Общи понятия за техническа изправност на велосипед.
3.  Монтаж, демонтаж и регулировка на основни части на велосипед.
4.  Опазване на околната среда при поддържане техническата изправност на велосипеда.

УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ НА МОДУЛА
тема№
ТЕМИ
1.
2.
3.
4.
5.
Привеждане на велосипеда в техническа изправност.
Монтаж и регулировка на предна и задна капла, контра и верига.
Монтаж и регулировка на ръчна спирачка, седалка, кормило и звънец.
Монтаж и регулировка на осветителна система.
Регулировка на кормило спрямо предно колело.
НАИМЕНОВАНИЕ НА МОДУЛА
ХОРАРИУМ
ВИД НА МОДУЛА
4.  Помощ на пострадал при управление на велосипед
2
учебни часа
теоретично-практически


МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ
Кабинет по БДП

·    за свободноизбираема подготовка по
    колоездене - до 4 учебни часа;
·    за извънкласни дейности (спортни дейности) -
    до 2 учебни часа седмично;
·     съгласно учебния план - за извънучилищни
    дейностиОСНОВНИ ЦЕЛИ НА МОДУЛА
След изучаване на този модул, децата и учениците-велосипедисти трябва да притежават знания и умения за:
1.  Идентифициране на видовете опасности на пътя при управление на велосипед.
2.  Възможните видове наранявания при управление на велосипед.
3.  Правилни действия за повикване на помощ при злополука с велосипед.


УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ НА МОДУЛА
тема№
ТЕМИ
1.

2.
Възможни опасности за живота и здравето при неправилно управление на велосипед. Видове наранявания.
Незабавни действия за спасяване на пострадал при злополука с велосипед. Повикване на помощ.НАИМЕНОВАНИЕ НА МОДУЛА
ХОРАРИУМ
ВИД НА МОДУЛА
5.  Състезание
4 учебни часа
практически


МЯСТО НА МОДУЛА В ОБУЧЕНИЕТО
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗХОДЯЩОТО НИВО НА ОБУЧАВАНИТЕ
Обучението завършва с този модул
Самостоятелно и безопасно управление на велосипед


МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ
Кабинет по БДП.
Площадки за практическо обучение

·    за свободноизбираема подготовка по
    колоездене - до 4 учебни часа;
·    за извънкласни дейности (спортни дейности) -
    до 2 учебни часа седмично;
·     съгласно учебния план - за извънучилищни
    дейностиОСНОВНИ ЦЕЛИ НА МОДУЛА
Децата и учениците-велосипедисти:
1.  Демонстрират знанията и уменията, придобити от обучението по първите четири модула, като крайният резултат е безопасното управление на велосипед.
2.  Сформиране състава на училищен отбор за участие в състезания по приложно колоездене.УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ НА МОДУЛА
тема№
ТЕМИ
1.

2.
3.
4.
5.

Тестова проверка на теоретичните знания по модул Основни правила за движението по пътищата.
Проверка на практическите умения за управление на велосипед.
Проверка на практическите умения за отстраняване повреди на велосипед.
Решаване на казус за оказване помощ на пострадал при управление на велосипед.
Проверка готовността за самостоятелно управление на велосипед при симулирани реални пътни условия.


ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ
В резултат на обучението децата и учениците-велосипедисти изграждат и развиват:
·     поведенчески модели за ефективна реакция в рискови пътни ситуации;
·     психична устойчивост и концентрация на вниманието;
·     пътна култура в полза на сигурността към себе си и към останалите участници
     в движението и интерес към познания, свързани с оказване на помощ на пострадал;
·     способност за вземане на правилни и безопасни самостоятелни решения в конкретна
     пътна обстановка;
·     степен на възприемане и готовност за самоконтрол на действията на пътя;
·     желание за взаимопомощ и толерантност към другите участници в пътното движение;
·     практически умения за поддържане на велосипеда в техническа изправност и     
     безопасното му управление.

ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ (УЧЕБЕН) ПОДХОД
Атрактивни и интерактивни методи с акцент върху практическите занимания.
Демонстрация, ролеви игри, лекция, беседа, тестове, казуси, практически задания, упражнения, вътрешноучилищни състезания за индивидуална и колективна изява.
Наблюдение на реалните пътни ситуации, в които децата и учениците от групата участват като пешеходци и велосипедисти.
Ситуациране на елементи от ползвани маршрути.


ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

·        учебници, учебни помагала и др., одобрени от МОН;
·        методическа и техническа литература за учителя;
·        литература за устройството и поддържането на велосипеда;
·        Закон за движението по пътищата;
·           Наредба за организиране и провеждане на републиканския шампионат по приложно   колоездене “Младежта за безопасност на движението на Националното движение за приложно колоездене (НДПК) към Съюза на българските автомобилисти (СБА);
·        Косев, К. Велосипеди. Пропелер. 2004.
·        Травми и злополуки при деца. Първа помощ и превенция. БЧК. 2004.
·        ежегодно издание за приложно колоездене на СБА и др.За Авторите

stoineff

Автор & Редактор

Сайтът на СОУ "Васил Левски гр. Брезник се поддържа с внимание и любов от целия училищен колектив и учениците.

Публикуване на коментар

 
СУ Васил Левски © 2015 - Designed by Templateism.com